หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อและหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานและบังคับ
ที่
รายวิชาหลัก
คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
หน่วยกิต
1
ง30101 เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการแก้ปัญหา
2
1.0
2
ง30201 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3
1.5
3
ง30202 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
1
0.5

ชื่อและหน่วยกิตรายวิชาเลือกเสรี
ที่
รายวิชาเพิ่มเติม
คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
หน่วยกิต
1
ง30301 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3
1.5
1
ง30302 โครงสร้างข้อมูล
2
1.0
2
ง30303 คอมพิวเตอร์อัลกอริทึมเบื้องต้น
3
1.5
3
ง30304 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
2
1.0
4
ง30305 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
2
1.0
5
ง30306 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1
2
1.0
6
ง30307 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2
2
1.0คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและบังคับ
คำอธิบายรายวิชา ง30101 เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการแก้ปัญหา
        ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ จริยธรรมและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล รูปแบบการสื่อสาร สื่อกลางที่ใช้ในการส่งสัญญาณ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย รูปร่างเครือข่าย เลขที่อยู่ไอพี ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระบวนการในการแก้ปัญหาและการเขียนแผนภาพจำลองความคิด

คำอธิบายรายวิชา ง30201 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
        ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาเชิงวัตถุ การนำข้อมูลเข้าและส่งออกแบบมาตรฐาน การใช้โครงสร้างควบคุมแบบมีทางเลือกและแบบวนซ้ำ สายอักขระ ตัวแปรชุด โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มของวัตถุพื้นฐาน หลักการห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป

คำอธิบายรายวิชา ง30202 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
 

      ศึกษาโครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ กระบวนการทำงาน ลักษณะสัญญาณ การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งการเขียนโปรแกรม และการประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์

 
 

คำอธิบายรายวิชาเลือกเสรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คำอธิบายรายวิชา ง30301 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
       ศึกษาโครงสร้างของภาษา คำสั่งรับค่าและแสดงผล โครงสร้างแบบลำดับ โครงสร้างแบบมีทางเลือก โครงสร้างแบบทำซ้ำ ตัวแปรชุด ตัวแปรแบบโครงสร้าง ตัวแปรแบบพอยเตอร์ ฟังก์ชัน การจัดการแฟ้มข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา ง30302 โครงสร้างข้อมูล
       ศึกษาแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบรายการ โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อนและคิว โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ และโครงสร้างข้อมูลต้นไม้แบบทวิภาค ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงและค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา ง30303 คอมพิวเตอร์อัลกอริทึมเบื้องต้น
       ศึกษาปัจจัยในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแทนการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการทำงานของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ การวิเคราะห์อัลกอริทึมการทำงานแบบลำดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ำ และแบบเรียกเวียนเกิด แนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวร้ายสุดและกรณีเฉลี่ย อัลกอรึทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ กำหนดการพลวัต อัลกอริทึมเชิงละโมบ เทคนิคการค้นหาขั้นสูง

คำอธิบายรายวิชา ง30304 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
       ศึกษาหลักการทำงานของเว็บบราวเซอร์ (web browser) ภาษา HTML ภาษา Script ภาษาโปรแกรมบนเว็บ เช่น ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล เช่น MySQL โดยใช้ภาษา SQL
     เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้

คำอธิบายรายวิชา ง30305 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
       ศึกษาหลักการทำงานของเว็บบราวเซอร์ (web browser) ภาษา HTML ภาษา Script ภาษาโปรแกรมบนเว็บ เช่น ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล เช่น MySQL โดยใช้ภาษา SQL
     เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้

คำอธิบายรายวิชา ง30306 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1
       ศึกษาการเขียนผังงานของโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ ตัวแปรภาษา คอมโพเนนต์(component) การกำหนดตัวแปร การเขียนคำสั่ง การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก
     เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้

คำอธิบายรายวิชา ง30307 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2
 

     ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ เพื่อติดต่อระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล รวมถึง ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล
     เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ จัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำความรู้ทางการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพไปใช้ในการแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทางด้านอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 
Computer & Technology Department
Building 1 Mahidol Wittayanusorn School
364 Moo 5, Salaya, Buddhamonthon, Nakhon Pathom, Thailand 73170
Tel./Fax. +66 2849 7000
Our school