หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อ.เลาขวัญ  งามประสิทธิ์

ครูวิชาการ
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
โทรศัพท์ 028497203 หรือ 028497000 ต่อ 5203 โทรสาร 028497201
Email : laukhwan@mwit.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน : ปฏิบัติงานสอนวิชาคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ : http://www.mwit.ac.th/~jeab


  Siriporn Sakboonyarat
Computer Teacher
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ 028497208 หรือ 028497000 ต่อ 5208 โทรสาร 028497201
Email : siriporn@mwit.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน : ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ
 อ.บุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน์
ครูชำนาญการ

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ 028497209 หรือ 028497000 ต่อ 5209 โทรสาร 028497201
Email : boonnatee@mwit.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน : ปฏิบัติงานสอนวิชาคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ : http://www.mwit.ac.th/~boon
 อ.นิรุตต์ ทองโสภา 
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ 028497007 หรือ 028497000 ต่อ 8007 โทรสาร 028497201
Email : nirutt@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน : ปฏิบัติงานศูนย์คอมพิวเตอร์
 

อ.ฐิติณัฐ นภาวรรณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลักสูตรนานาชาติ)
โทรศัพท์ 028497006 หรือ 028497000 ต่อ 8006 โทรสาร 028497201
Email : thitinutn_mwit@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน : ปฏิบัติงานศูนย์คอมพิวเตอร์
 

อ.ชูทรัพย์ อำนวยทรัพย์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ 028497008 หรือ 028497000 ต่อ 8008 โทรสาร 028497201
Email : choo_ans@mwit.ac.th
สถานะปัจจุบัน : ปฏิบัติงานศูนย์คอมพิวเตอร์

 

Computer & Technology Department
Building 1 Mahidol Wittayanusorn School
364 Moo 5, Salaya, Buddhamonthon, Nakhon Pathom, Thailand 73170
Tel. +66 2849 7200 Fax. +66 2849 7201
Our school